NOVÉ STANOVY JSOU ZDE :12779.pdf (1,2 MB)

STANOVY

Střelecký klub Alces o.s. je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu ,sport, organizační a osvětovou činnost.

Střelecký klub byl založen v roce 2002 pod názvem : střelecký klub Alces

Sídlo : Košík 22 , 289 35 Košík

Poslání a cíle : Základním posláním SK Alces o.s. je :

a) organizovat sportovní činnost a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky

b) vytvářet možnosti pro používání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže

c) vytvářet ekonomickou základnu pro splnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností

d) budovat , provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá

e) vést své členy k dodržování základních etických a mravních pravidel

f) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury zdraví apod. v obci /okrese,obvodu/, zejména formou veřejně prospěšných akcí,

organizační a osvětovou činností

Orgány:

Nejvyšším orgánem SK je valná hromada složená ze všech členů. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok, pokud ojejí svolání požádá 1/3 členů popř. výkonný výbor nebo její předseda, koná nejpozději do 1. měsíce od doručení takového podnětu.

Valná hromada

a) rozhoduje o zániku sk a v případě zániku o způsobu majetkového vypořádání

b) rozhodujeo názvu , sídle a symbolice

d) rozhoduje o přijetí a  změnách stanov

e) volí výkonný výbor a revizní komisi

f) rozhoduje o ustavení oddílu a jeho rozpuštění

g) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku a stanoví hlavní směry činnosti pro příští období

h) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, kterými upraví vnitřní vztahy

K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu 3/5 většiny přítomných členů.

Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů v období mezi jednotlivými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady , přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

Výkonný výbor sk je tříčlenný a má předsedu, tajemníka a hospodáře. Výkonný výbor svolává předseda nebo tajemník alespoň jedenkrát do měsíce.

Výkonný výbor zejména :

a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady

b) organizuje a řídí hospodářskou činnost

c) připravuje podklady pro valnou hromadu a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV,  jiných organizací a jiných fyzických osob

d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku

e) zajištuje operativní spolupráci s místními orgány

f) k zabezpečení činnosti vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu

Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejich členů a její statut schvaluje valná hromada.

Zásady členství

Členem se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním

Registrace členů, otázku členských průkazů a pod. upraví valná hromada svým interním předpisem

Člen má povinnost : dodržovat stanovy , platit členské příspěvky

Člen má právo : volit a být volen do orgánů sdružení , být  všech činnostech.

Majetek a hospodaření

Zdrojem majetku jsou zejména :

- členské příspěvky

- příjmy z  tělovýchovné činnosti

- příjmy z vlastní hospodářské činnosti

- příspěvky a dotace od sportovních svazů

- dary

- granty

Majetek je ve vlastnictví klubu jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku i o jeho nabývání a pozbývání o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje výkonný výbor.

Kromě majetku, ke kterému má vlastnické právo, může hospodařit s národním nebo jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.

Jednání za sdružení

Jménem klubu vystupuje předseda nebo jiný jím pověřený člen výkonného výboru nebo tajemník.

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.

 Registrace provedena 7.6. 2002

Ministerstvo vnitra vzalo dne 2.3. 2009 na vědomí oznámení o změně názvu občanského sdružení Střelecký klub Alces na nový který zní :

Střelecký klub Alces o.s.

 

 

 

V případě, že považujete některé informace či sdělení za opravdu důležité, můžete je v textu zvýraznit například takto.12779.pdf (1,2 MB)

Fotogalerie: O nás

Tato fotogalerie je prázdná.

Fotogalerie: O nás

Tato fotogalerie je prázdná.

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.